Skjema for generator av utmeldingskjema frå Den norske kyrkja.

Det er krav frå departementet at personnummer med 11 siffer skal oppgjevast. Om du ikkje liker tanken på å overføre personnummeret ditt på denne måten, kan du late vera å fylle ut feltet da det vil verte lagt av plass til dette uansett.

Skjema for utmelding frå Den norske kyrkja

Til Prestekontoret i kyrkjesokn: Underteikna tillèt seg med dette å melde seg ut av Den norske kyrkja (Statskyrkja), og ber om snarast råd å få tilsendt attest for utmeldinga.

Eg kan gje følgande opplysningar:

Fullt slektsnamn:
Fornamn og evt. mellomnamn:
Personnummer (11 siffer): (Krav frå departementet)
Fødestad:
Kor døypt: Dato:
Noverande bustadsadresse:
Evt. barn under 15 år som òg vert utmeldte:

Ovanståande formular er i pakt med med krava i Rundskriv F-351/75 og F-68/76 frå Kyrkje-, Utdannings- og Forskningsdepartementet til presteskapet.


Legg ved dåpsattest. (Fotostatkopi eller stadfesta avskrift er nok.)

Utmeldinga sendest til prestekontoret i kyrkjelyden du no bur. Er du busett i utlandet, sendest utmeldinga til den kyrkjebokførande presten der du sist i Noreg. Har du ikkje hatt bustad i Noreg, sendest utmeldinga til den kyrkjebokføraren som departementet avgjer.

Dette formularet er ein blåkopi av skjemaet nytta av Human-Etisk Forbund.


Sist oppdatert 2000-09-17.
Steinar Knutsen